Lời Bài Hát Trang Nghiêm Tĩnh Độ

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Trang Nghiêm Tĩnh Độ

Ca sĩ: NSƯT Thanh Ngân

Thể Loại: Lời Bài Hát Cải Lương

Cực Lac quốc an vui thù thắng

Cõi Liên Đài thanh nhã trang nghiêm

Xưa Thế Tôn chỉ bày

Khuyên chúng sanh muôn loài

Phát tâm về Tây phương

Thoát ta bà khổ đau

An dưỡng tâm thanh tịnh

Ngày tháng vui trong cảnh an lành

Ôi biết bao nhiệm mầu

Về Tây phương thoát qua trầm luân

Vì nương Đức Phật Di Đà

Mà tiến tu chính tâm mầu linh

Nơi cõi ta bà sông sầu bể thảm

Còn cõi Tây phương lắm điều thanh nhã ,

Cửu phẩm liên hoa chờ đợi khách tu hành

Có ao bát đức tịnh thanh

Có chim quý lạ thường

Diễn pháp âm cho người thức tĩnh

Thanh tịnh tu hành chứng quả vô sanh

Thất bảo sáng ngời lưới bộc bao quanh

Cung điện nguy nga đủ đầy phương tiện

Bồ tát bạn lành cùng trợ duyên tu

Tướng hảo quang minh, liễu sanh thoát tử…

Thù thắng trang nghiêm nên gọi là Cực lạc

Nơi cõi tịnh ban mau đắc quả trơn thường

Vì có Phật từ bi luôn dạy pháp tu hành

Không còn khổ, sanh , già , bệnh, tử

Tuổi thọ con người vô lượng vô biên

Không luyến ái buộc ràng không bị chướng duyên

Tự tại tiêu dao cúng dường chư Phật

Bất thối chuyển tâm đắc vô sanh pháp nhẫn

Được Phật Di Đà thọ ký quả Như Lai

Ôi, thiết tha kêu gọi mọi người lo tu phát tâm

Niệm Phật Di Đà

Đi, đứng, nằm , ngồi

Hành câu lục tử nhất tâm

Nhiếp câu ….cho lòng ta luôn sáng khai

Nơi cõi trần ai ,vạn khổ trăm sầu

Sớm mau phát nguyện được về Tây phương thảnh thơi

Người niệm Phật phải có lòng tin chân thật . Niệm Phật chí tâm cầu nguyện vãng sanh và phải phát lòng Từ Bi thương khắp muôn loài.

Đắc quả vô sanh mới mong cứu khổ ba đường

Vậy ta phải có lòng tin vững chắc

Tin tâm mình và Phật bản thể vốn không hai

Nhưng Phật Di Đà có muôn hạnh đức trang nghiêm

Còn ta là chúng sanh quẩn quanh trong dòng lục đạo

Vậy hãy mau mau cầu về Tịnh độ

Niệm phật nhất tâm tỏ ngộ tánh Di Đà

Tín, hạnh, nguyện, trì danh hiệu Phật

Đừng để tạp niệm xen vào mà không được nhất tâm

Hãy ngộ rằng vạn pháp vốn vô sanh

Tâm, Phật, chúng sanh cùng chung bản thể

Tâm niệm tai nghe rõ ràng câu lục tử

Sẽ có lúc mở khai kế hợp bản tâm mình

Tạo việc lành hồi hướng về Cực Lạc

Tin tưởng trọn lòng mà niệm Phật nhất tâm

Nguyện cầu tất cả chúng sanh

Sớm lo tu niệm đồng về Tây phương !

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ