Lời Bài Hát Thiền Tịnh Song Tu

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Thiền Tịnh Song Tu

Ca sĩ: NSƯT Thanh Ngân

Thể Loại: Lời Bài Hát Cải Lương

Soi chiếu lại mới biết đời giả tạm

Cõi ta bà ngũ trượt nghiệp vươn mang

Nghiệp thức sâu dày vọng tưởng lang thang

Từ vô thủy kiếp đến nay đâu dễ gì thanh tịnh

Vì thương xót muôn loài còn nổi trôi trong dòng sanh-tử

Nên Đức Phật Thích Ca Từ Bi chỉ bày diệu pháp mong chúng sanh mau thoát nẻo luân hồi

Khuyên nhủ chúng sinh niệm Đức Phật Di Đà

Lòng chân thật tin vào bi nguyện của Phật A-di-Đà phổ độ chúng sanh

Mãn kiếp hồng trần thoát bể trầm luân ,còn tại thế gian được an vui tự tại

Ôi đâu còn gì mà lần lựa nữa người ơi, mau niệm Phật nhất tâm mà cầu sanh lạc quốc…

Lúc niệm mê khởi ta nhiếp tâm vào câu niệm Phật, thì vọng tưởng lặng im nghiệp chướng tiêu trừ, chuyển hóa Vô minh tập khí bao đời

Hãy đại lực nhất tâm niệm Phật, cho 6 thức lặng dần thanh tịnh 6 căn

Thập ác sâu dày từ khẩu, ý, thân sẽ chuyển đổi nhờ nhất tâm niệm Phật

Vì niệm Phật chính là niệm giác, khi thuần thục rồi thì tâm Phật chẳng còn xa…

Tâm niệm Phật không rời

Chánh niệm trong mọi thời

An lạc ở trên đời

Hiển bài bản thể vô sanh

Vì vạn pháp không ngoài tâm

Các cõi phật rộng vô biên

Không ngoài bản thể tâm mình

Không lìa tánh Chơn-như

Đừng tìm phật ngoài tâm

Ảo tưởng sẽ mê lầm

Nếu chấp đoạn chấp thường

Sai lệch hỡi người ơi

Niệm mà vô niệm ,sanh mà không sanh mới là chân lý đạo. Khi niệm Phật không rời Tâm , Tâm không rời Phật cảm ứng đạo dao hiển hiện tánh Di-đà.

Thiền-Tịnh song tu lý sự mới dung hòa

Ngày đêm niệm Phật mà không rời thể vô niệm

Cầu giảng sanh mà ở chỗ vô sanh

Niệm Phật nhất tâm sẽ ngộ Phật tại Tâm

Một ý niệm vãng sanh sẽ được về cực lạc

Thiền-Tịnh song tu là con đường giải thoát

Thuộc hợp mọi căn cơ

Hiệu quả chóng mau thành

Tịnh tâm Tịnh độ lý không sai

Niệm Phật nhất tâm tánh hiển bày

Thể dụng như như thông lẻ đạo

Thiền môn-Tịnh độ vốn không hai

Ôi bản thể trong mọi loài sanh chúng

Đầy đủ nhiệm màu Phật tánh viên dung

Vì nghiệp sâu dày vọng khởi đảo điên

Nên chê khuất đi thiên chơn phật tánh

Nhưng nhờ niệm Phật cầu sanh lạc quốc

Về được tây phương sẽ thoát nẻo luân hồi

Hãy mở rộng lòng từ bi hỷ xả

Thương khắp muôn loài mà niệm Phật giảng sinh

Nguyện tu đắc quả vô sanh

Nguyện đem diệu pháp độ sinh muôn loài.

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ