Lời Bài Hát Sám Hối Lục Căn

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Sám Hối Lục Căn

Ca sĩ: NSƯT Thanh Ngân

Thể Loại: Lời Bài Hát Cải Lương

“Nam mô thập phương phật

Nam mô thập phương pháp

Nam mô thập phương tăng”

Tội lỗi của con từ vô thị kiếp đến nay, bởi tâm vô minh sáu căn tạo nghiệp quên mất bản tâm không tìm chánh đạo, nay trước tam bảo đốt nén tâm hương con thành tâm sám hối. Nhãn khi nhìn sắc, thương ghét mến yêu, liếc trộm nhìn xiên dậy khởi dục tình, phân biệt đủ điều đẹp xấu khen chê. Nhìn vật chất thế gian, tham đắm say mê, gặp kẻ lầm than mắt chẳng muốn nhìn, con thành tâm sám hối từ vô thị kiếp đến nay, vì để nhãn căn tham đắm sắc trần, nay con quay về nương ánh từ quang. trước tam bảo trang nghiêm con nguyện hồi quang phản chiếu chánh kiến mở khai cho mắt tuệ được viên thành thường quán ngũ quẫn vai không chẳng đắm mê trần thấy vạn cảnh lòng không mê nhiễm, nhìn con người đượm vẻ từ bi, sắc nước nghiêng thành lòng chẳng biết chi, phú quý công danh xem như giấc mộng trên vạn đường trần mắt tuệ quang minh lặng lẽ chiếu soi nhìn vào bản thể. Nghiệp căn tai thích thinh trần vui chi khen ngợi buồn lòng lúc chê chạy theo tiếng quyển say mê, lời kinh tiếng kệ nhún chề không nghe, lời thánh nhân nghe qua rồi bỏ, lời thị phi thì để dạ ghi lòng, tai muốn lung theo tiếng thanh trần, những nghiệp thức nhĩ căn mê nhiễm từ lũy kiếp đến giờ con sám hối thành tâm, nguyện xa rời sắc tướng thanh âm, tiếng nịnh hót khen chê lòng không xao xuyến, tai nghe rõ ràng mà không mê nhiễm, nghe lại tiếng lòng mình hòa vào thể vô sanh.

Bạch đức thế tôn nghiệp căn mũi của con mê đắm mùi hương phân biệt vọng trần ưa ngửi mùi thơm tho chốn xạ hương mê mải kiếm tìm thích lại gần má phấn môi son rồi dậy khởi dục tâm. Ôi hương trần làm lung lạc tế căn trước đài sen con khấn nguyện chân thành ráng tu hành cho đạt ngũ hương xong hạnh lành cho phiền não tiêu tan, hoa từ bi tỏa hương ngào ngạt, thức tỉnh trong từng hơi thở ra vào, khi thở vô tỉnh biết rõ ràng, thở ra không rời thể chơn như. vì tâm vọng mê nghiệp lưỡi con tham miếng ăn ngon nên sát sanh hại vật chuyện có nói không buôn lời gian dối lắm điều điêu ngoa thêu dệt trăm điều, tham đắm đủ vị ngon trên đời. Ôi lắc léo có ba tấc lưỡi mà gian dối lọc lừa ngụy biện khen chê, con nguyền vượt bể song mê, trang nghiêm với luật nói lời kệ kinh, soi đèn trí tuệ quang minh cho người hiểu được tánh linh nhiệm mầu. Nghiệp lệnh thân con dốc lòng sám hối vì muốn cho thân được sung sướng trên đời, tạo nghiệp sát sinh cướp hại dâm tà nay con nguyện tu thân tịnh trí đem thân phàm làm lợi ích giúp nhân sinh nguyên trở về thanh tịnh pháp thân khai mở từ tâm trang nghiêm tịnh độ rời ngã chắp sáng bờ giác ngộ đền đáp tứ trọng ân cứu khổ bao người

Nam mô đức phật từ bi sót thương con trẻ nghĩ suy rối bời bách y thế mã lạc loài tạo thành tam độc luân hồi vườn mê, lòng gian tham che đi tánh thiện, lửa hận thù vùi lấp giống từ bi bể tục ra vào vì bởi mê si, tam độc đảo điên cũng vì ý giải con nguyền giữ ý căn thanh tịnh chánh niệm sáng soi trên mọi bước đường trần tâm thiền tịnh lặng yên biển thức, huệ quang khai sáng rực căn tâm, lục căn tiếp xúc lục trần, tâm không mê nhiễm đạo hành sáng soi

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ